5/5 - (2 stemmen)

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  •  “de website”: Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein backpack.nu.
  • “de Sitebeheerder”: de heer W. van de Pol te Sassenheim;
  • “de content” Alle in de website aanwezige inhoud;
  • “de Bezoeker”: U, de gebruiker. De natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt;
  • “Gebruik van de Site”: onder meer het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen).

Toepasselijkheid disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het Gebruik van de Site door de Bezoeker. Door het Gebruik stemt de Bezoeker in met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.

Disclaimer voor backpack.nu

De Sitebeheerder, verleent u hierbij toegang tot de Site publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

de Sitebeheerder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of (onderdelen) te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Elk Gebruik, dan wel acties en of beslissingen door de Bezoeker gemaakt of genomen op grond van op de Site aangeboden informatie zijn voor rekening en risico van de Bezoeker. Hoewel de Sitebeheerder zich in spant om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen uit rechtmatig verkregen en betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Sitebeheerder is op geen enekele wijze aansprakkelijk voor de informatie op de website.

Backpack.nu behoudt zich het recht voor om:

  • De website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
  • Onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

Backpack.nu garandeert niet dat de Site vrij is van fouten of gebreken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. de Sitebeheerder oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Sitebeheerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De Sitebeheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het Gebruik van de Site door Bezoeker of met de onmogelijkheid voor Bezoeker de Site te kunnen raadplegen.

De Bezoeker van de Site beschermt de Sitebeheerder tegen en vrijwaart de Sitebeheerder van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke, die door derden worden ingesteld als gevolg van, of gerelateerd aan, het Gebruik van de Site door Bezoeker of als gevolg van het maken van inbreuk door Bezoeker op de rechten van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Sitebeheerder en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Sitebeheerder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Toepasselijk recht en Geschillen

Op de Site en de onderhavige disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met de disclaimer zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Den-Haag. De disclaimer is opgesteld in de Nederlandse taal. Indien en voor zover de disclaimer is of wordt vertaald in een andere taal, zal de Nederlandse versie leidend zijn.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vliegtickets

Tix
Vliegtickets
Vliegwinkel
wordlticketcenter